หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 17/10/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 09/03/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 23/03/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
19 กันยายน 2565
19 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
19 กันยายน 2565
19 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
19 กันยายน 2565
19 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
19 กันยายน 2565
19 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
08 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
29 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
17 ตุลาคม 2565
23 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
22 กันยายน 2565
22 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินประจำปี 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ส่วนที่_5_การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
21 กุมภาพันธ์ 2566

ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2566
สอบทานล่าสุด 1 เมษายน 2566