หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 15/12/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 25/03/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 24/04/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 26/04/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 28/04/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
14 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
14 ธันวาคม 2565
14 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
14 ธันวาคม 2565
14 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
14 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
15 มีนาคม 2566
23 มีนาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
15 ธันวาคม 2565
24 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14 ธันวาคม 2565
21 เมษายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบบควบคุมภายใน
14 ธันวาคม 2565
14 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 2.2.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)_Y65
15 มีนาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การรับรองความถูกต้องของข้อมูล Y65
16 มีนาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567