หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 02/05/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 29/09/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 19/01/2567
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
27 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
27 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
27 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
27 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
24 เมษายน 2566
24 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
24 เมษายน 2566
24 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
24 เมษายน 2566
24 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
27 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
20 กันยายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
24 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
25 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานการวิเคราะห์ตลาด
28 เมษายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานวิเคราะห์ตลาด
28 เมษายน 2566
19 มกราคม 2567
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ปกหน้า_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลสรุป (Executive Summary)_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] วัตถุประสงค์การใช้เงิน_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การบริหารจัดการความเสี่ยง_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] นโยบายการกำกับดูแลกิจการ_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 2] ? รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 6] ? รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 7] ? แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 8] ? รายงานการวิเคราะห์ตลาด_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 9] - สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูง_1Q23
01 มิถุนายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
30 พฤษภาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)_2Q23
20 กันยายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
20 กันยายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
19 มกราคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567