หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 17/07/2566
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 23/12/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 23/01/2567
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด / นาย ดิถดนัย สังขะรมย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
12 กรกฎาคม 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
12 กรกฎาคม 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
30 มิถุนายน 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
12 กรกฎาคม 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
12 กรกฎาคม 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
12 กรกฎาคม 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
12 กรกฎาคม 2566
22 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
11 กรกฎาคม 2566
19 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลเปรียบเทียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศ (กรณีบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ)
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
14 พฤศจิกายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
14 ธันวาคม 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
30 มิถุนายน 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
30 มิถุนายน 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
30 มิถุนายน 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
30 มิถุนายน 2566
18 มกราคม 2567
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
16 กรกฎาคม 2566
23 มกราคม 2567
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
12 กรกฎาคม 2566
22 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 7] - แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
30 มิถุนายน 2566
22 ธันวาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567