ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล นาย วรสิทธิ์ จันทวังโส
เลขที่ทะเบียน 098831
ประเภทการได้รับความเห็นชอบวันที่ได้รับความเห็นชอบวันที่หมดอายุทะเบียน
ผู้วางแผนการลงทุน01/01/256731/12/2568
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256731/12/2568
ผู้วางแผนการลงทุน12/05/256431/12/2566
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256331/12/2566
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 109/09/256131/12/2562
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน27/12/256008/09/2561

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่วันที่แจ้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประเภทการปฏิบัติหน้าที่ฐานะ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)01/10/2563ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนสนับสนุน
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด23/05/2566ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนสนับสนุน

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567