สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 08:37
กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทหลักทรัพย์
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง
หมายเหตุ:
1. ในกรณีที่ไม่ใส่เงื่อนไขช่วงเวลาค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้
     - ตราสารทุน - แสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/01/2550 เป็นต้นไป
     - ตราสารหนี้ระยะยาวและหุ้นกู้อนุพันธ์ - แสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่ 01/01/2548 เป็นต้นไป
     - ตั๋วเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น - แสดงข้อมูลงวดรายงานล่าสุด
2. การค้นหารายงานผลการขายตั๋วเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
     - กรณีไม่ระบุชื่อบริษัท สามารถเลือกได้ครั้งละ 1 งวด (เดือน) หากไม่ระบุงวด ระบบจะแสดงงวดล่าสุด (ปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 20 ของเดือน)
     - กรณีระบุชื่อบริษัท สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป (ระบบจะแสดงข้อมูลจนถึงงวดรายงานล่าสุด)
ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567