หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 28/04/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/05/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 08/05/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/05/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     หน้าปก filing
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เฉพาะ PO)
     3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
          1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
          2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
          3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
          4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
          5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
     3.3 การกำกับดูแลกิจการ
          6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
          7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
          8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
          9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
     3.4 งบการเงิน
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้)
28 เมษายน 2566
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้)
28 เมษายน 2566
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม (เฉพาะกรณี PO)
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (เฉพาะกรณี PO)
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำปีงวดปีบัญชีล่าสุด
     ความเห็นผู้สอบบัญชี - งบการเงินประจำปีงวดปีบัญชีล่าสุด
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     งบการเงิน - งบการเงินประจำปีงวดปีบัญชีล่าสุด
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     หมายเหตุประกอบงบการเงิน - งบการเงินประจำปีงวดปีบัญชีล่าสุด
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
     ความเห็นผู้สอบบัญชี - งบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     งบการเงิน - งบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     หมายเหตุประกอบงบการเงิน - งบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่าง ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน และข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ (ถ้ามี)
     เอกสารแนบ 7 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี)
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
เอกสารแนบ 9 เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
     - เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 1 (ถ้ามี)
26 เมษายน 2566
28 เมษายน 2566
     - เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 2 (ถ้ามี)
     - เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 3 (ถ้ามี)
     - เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 4 (ถ้ามี)
     รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (เฉพาะกรณี PO)
     ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน (เฉพาะกรณี PO)
     นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (เฉพาะกรณี PO)
     รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรณี PO)

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 25 พฤษภาคม 2567