หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 26/07/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 31/07/2561
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/08/2561
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 22/08/2561
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
09 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          8 โครงสร้างการจัดการ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          9 การกำกับดูแลกิจการ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          12 รายการระหว่างกัน
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 1 ปี 2561
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2560
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2559
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ สรุปความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิของบริษัทกับมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ รายงานการประเมินทรัพย์สิน
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
06 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
24 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563
สอบทานล่าสุด 29 กันยายน 2563