หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 25/05/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 26/06/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          8 โครงสร้างการจัดการ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          9 การกำกับดูแลกิจการ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          12 รายการระหว่างกัน
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินปี 2562
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินปี 2561
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563
26 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ สรุปความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิ
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
16 เมษายน 2563
26 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567