หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 18/01/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 19/01/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 25/01/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 27/01/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
15 มกราคม 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบปี 2562_SGF
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบ 9 เดือนปี 2563
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ เอกสารแนบ ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจนักลงทุน
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ เอกสารแนบ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
17 ธันวาคม 2563
15 มกราคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2565