หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 19/10/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 27/10/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
30 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          12 รายการระหว่างกัน
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
30 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
30 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
30 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 2 ปี 2564 (ส่วนที่ 1)
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 2 ปี 2564 (ส่วนที่ 2)
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ปี 2563
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ งบการเงินปี 2562
27 ตุลาคม 2564
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
15 กันยายน 2564
27 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567