หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 30/05/2567
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 30/05/2567
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 14/06/2567
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/06/2567
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
30 พฤษภาคม 2567
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
30 พฤษภาคม 2567
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
30 พฤษภาคม 2567
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
30 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
30 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
30 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
เอกสารแนบ 4 อื่นๆ
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
30 พฤษภาคม 2567

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567