หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 21/09/2561
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 21/12/2561
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 17/06/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 19/06/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 21/06/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย วิชา โตมานะ
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
17 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
17 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
20 กันยายน 2561
15 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ 5.1_งบฮอนด้ามะลิวัลย์_เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ_Q2'61
20 กันยายน 2561
11 ธันวาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ 5.2_งบฮอนด้ามะลิวัลย์_เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ_ปี58+59+60
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ5.3_งบโฮลดิ้ง_ปี59+58
20 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ5.4_งบโฮลดิ้ง_ปี60
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ5.5_งบโฮลดิ้ง_ไตรมาส2'61
20 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ5.6_งบการเงินไตรมาส3
20 ธันวาคม 2561
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ5.7_งบการเงินปี2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด เอกสารแนบ5.8_งบการเงินQ1'2562
15 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ_4_แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ_2_รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563
สอบทานล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563