หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 11/06/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 24/08/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 11/09/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นางสาว ลลนา เตรียมชาญชูชัย, บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) / นางสาวอนุตร ปทีปวณิช, บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นางสาวนันทิยา จารุสมฤทธิ์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
08 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
08 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
10 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด และบริษัทย่อย
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะเข้าซื้อ
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะเข้าซื้อ
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของ กลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะเข้าซื้อ
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ กลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะเข้าซื้อ
06 มิถุนายน 2562
06 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
15 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ กลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะเข้าซื้อ
15 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะเข้าซื้อ
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 4 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 6 - สรุปบผลสำหรับผู้บริหารของรายการประเมินราคาทรัพย์สินกลุ่ม 3
07 มิถุนายน 2562
11 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 7 - สรุปสาระสำคัญของสัญญาบริหารจัดการโรงแรม
07 มิถุนายน 2562
10 กันยายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (1) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
22 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (2) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
22 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (3) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
22 สิงหาคม 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (4) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (5) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (6) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (7) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562
[เอกสารแนบ] เอกสารแนบ 8 (8) - รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
07 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2567