หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 17/12/2562
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 03/09/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 21/09/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นางสาว อัศวิณี ศรีสมบูรณานนท์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
21 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
21 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
21 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
21 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน (ถ้ามี) (doc,docx,xls,xlsx,pdf)
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2016 Separated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2017 Separated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2018 Separated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Q3'19 Separated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2016 Consolidated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2017 Consolidated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2018 Consolidated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Q3'19 Consolidated FS
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Proforma
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2019 Separated FS
09 มีนาคม 2563
09 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP 2019 Consolidated FS
09 มีนาคม 2563
09 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Proforma 2019
09 มีนาคม 2563
09 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Q1'20 Separated FS
18 มิถุนายน 2563
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Q1'20 Consolidated FS
18 มิถุนายน 2563
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Q2'20 Separated FS
06 สิงหาคม 2563
06 สิงหาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด SCGP Q2'20 Consolidated FS
06 สิงหาคม 2563
06 สิงหาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด Fajar 2019 Consolidated FS
21 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] Appendix 4_COSO Checklist
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
[เอกสารแนบ] Appendix 6_Reg Map Indo
16 ธันวาคม 2562
01 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] Appendix 6_Reg Map Singapore
16 ธันวาคม 2562
01 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] Appendix 6_Reg Map Vietnam
16 ธันวาคม 2562
01 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] Appendix 7_IMR
16 ธันวาคม 2562
20 กันยายน 2563
[เอกสารแนบ] ปกหน้า
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา
09 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย
09 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] [เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] IMR
09 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] [เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] Reg Map Indo
18 มิถุนายน 2563
[เอกสารแนบ] Reg Map Vietnam
18 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567