หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 15/10/2564
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 05/03/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 24/06/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / N.A., บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
05 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
07 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
07 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
05 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
07 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
05 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
05 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับปี 2561 - ไตรมาส 2 ปี 2564
05 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
05 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
15 ตุลาคม 2564
24 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
07 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
07 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
07 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] รายงานการให้คำปรึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
04 ตุลาคม 2564
23 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ]
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 1. Solar - Part 1 Executive Summary (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 2. Solar - Part 2.1 Use of Proceeds - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 3. Solar - Part 2.2.1 Business and Operation (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 4. Solar - Part 2.2.2 Risk Management (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 5. Solar - Part 2.2.3 Business Sustainability (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 6. Solar - Part 2.2.4 MD_A (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 7. Solar - Part 2.2.5 General Information and Other Information (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 8. Solar - Part 2.3.6 Corporate Governance Policy (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 9. Solar - Part 2.3.7 Management (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 10. Solar - Part 2.3.8 Report on material operation in corporate governance (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 11. Solar - Part 2.3.9 Internal Control and Related Party Transaction (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 12. Solar - Attachment 1 - Directors and Management (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 13. Solar - Attachment 2 - Head of Internal Audit (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] 14. Solar - Attachment 3 - Assets (Q3) - As of 31Jan22
02 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567