หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 02/04/2563
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 31/07/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 14/01/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด / N.A., บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / นางสาวมานิตา ภูวัฒนเศรษฐ, บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / นายธีรภัทร เกษมพันธ์กุล, บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์, บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด / นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
01 เมษายน 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
02 เมษายน 2563
14 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (doc,docx,xls,xlsx) (ถ้ามี)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
31 มีนาคม 2563
14 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
28 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ)
28 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
28 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559
28 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
09 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
09 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2563
[เอกสารแนบ] รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระเกี่ยวกับธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจัดทำโดย Wood Mackenzie
31 มีนาคม 2563
27 กรกฎาคม 2563
[เอกสารแนบ] รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ จัดทำโดย Euromonitor
31 มีนาคม 2563
27 กรกฎาคม 2563
[เอกสารแนบ] ใบแทรกแก้ไขข้อความสำหรับหนังสือชี้ชวนของ OR
18 มกราคม 2564
[เอกสารแนบ] หนังสือขอแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
02 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับปรุงล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564
สอบทานล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2564