รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ

ลำดับที่สำนักงานสอบบัญชีชื่อ - นามสกุลทะเบียนเลขที่ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
1
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 24 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2105 4661
Fax : +66 2026 3760
Email : audit@karinaudit.co.th
นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา3675 06/10/2563  -  05/10/2568
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต4713 06/11/2562  -  05/11/2567
นาย มงคล เหล่าวรพงศ์4722 06/10/2563  -  05/10/2568
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์5113 15/01/2561  -  14/01/2566
นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา5897 29/11/2562  -  28/11/2567
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์7305 21/12/2562  -  20/12/2567
นางสาว กชมน ซุ่นห้วน11536 02/11/2563  -  01/11/2568
2
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 11 ห้องเลขที่ เอส 1101 , 1102 เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2205 8222
Fax : +66 2654 3339
Email : kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com
นาย สมคิด เตียตระกูล2785 23/07/2562  -  22/07/2567
นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์6549 05/08/2563  -  04/08/2568
นาย นรินทร์ จูระมงคล8593 05/08/2563  -  04/08/2568
นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์9919 19/02/2563  -  18/02/2568
นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร10853 08/01/2563  -  07/01/2568
3
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 0 2677 2000
Fax : 0 2677 2222
Email : sakda@kpmg.co.th
นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์3565 05/04/2560  -  04/04/2565
นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง3636 31/03/2561  -  30/03/2566
นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม3684 17/05/2560  -  16/05/2565
นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์3757 27/10/2562  -  26/10/2567
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ3920 31/03/2561  -  30/03/2566
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ4068 04/03/2559  -  03/03/2564
นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์4098 10/11/2559  -  09/11/2564
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์4195 27/10/2562  -  26/10/2567
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์4208 05/06/2562  -  04/06/2567
นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล4323 23/07/2562  -  22/07/2567
นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง4409 21/12/2562  -  20/12/2567
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส4439 17/04/2561  -  16/04/2566
นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง4628 08/03/2563  -  07/03/2568
นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก4795 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย ธนิต โอสถาเลิศ5155 19/10/2560  -  18/10/2565
นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต5565 17/05/2560  -  16/05/2565
นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล5752 05/02/2559  -  04/02/2564
นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล6105 05/04/2560  -  04/04/2565
นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์6112 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ6333 17/09/2561  -  16/09/2566
นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์6669 23/01/2561  -  22/01/2566
นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน6827 07/01/2562  -  06/01/2567
นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์7789 19/06/2560  -  18/06/2565
นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ7900 08/03/2563  -  07/03/2568
นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว8179 02/09/2559  -  01/09/2564
นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์8413 02/09/2559  -  01/09/2564
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ8420 27/07/2559  -  26/07/2564
นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์8509 07/01/2562  -  06/01/2567
นางสาว สุจิตรา มะเสนา8645 27/07/2559  -  26/07/2564
นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์8802 27/07/2559  -  26/07/2564
นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์8829 26/11/2563  -  25/11/2568
นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา9052 23/01/2561  -  22/01/2566
นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด9219 19/06/2560  -  18/06/2565
นาย สุเมธ แจ้งสามสี9362 08/08/2559  -  07/08/2564
นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล9441 19/06/2560  -  18/06/2565
นาย โชคชัย งามวุฒิกุล9728 19/06/2560  -  18/06/2565
นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล10042 19/09/2561  -  18/09/2566
นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ10235 19/06/2560  -  18/06/2565
นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล10449 23/01/2561  -  22/01/2566
นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช10512 19/02/2561  -  18/02/2566
นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล10566 03/10/2561  -  02/10/2566
นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ10604 02/09/2559  -  01/09/2564
นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง10728 03/10/2561  -  02/10/2566
นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์10996 26/11/2562  -  25/11/2567
นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย11766 26/11/2562  -  25/11/2567
4
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 เลขที่ 128/334-335 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66 2216 2265,+66 2216 2268 Ext. 9,+66 2216 2279
Fax : +66 2216 2286
Email : cwwpaudit@gmail.com, audit@cwwpaudit.com
นางสาว วรรญา พุทธเสถียร4387 24/02/2562  -  23/02/2567
นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์7881 14/05/2563  -  13/05/2568
นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล12258 04/12/2562  -  03/12/2567
5
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2034 0000
Fax : +66 2034 0100
Email : ctienpasertkij@deloitte.com
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล3356 07/11/2559  -  06/11/2564
นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์3427 20/08/2560  -  19/08/2565
นางสาว ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี3440 11/02/2561  -  10/02/2566
นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร4067 13/08/2561  -  12/08/2566
นาย มนูญ มนูสุข4292 03/08/2563  -  02/08/2568
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ4301 13/08/2561  -  12/08/2566
นางสาว ดวงฤดี ชูชาติ4315 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล4325 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย เกียรตินิยม คุณติสุข4800 21/10/2563  -  20/10/2568
นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม4923 05/09/2559  -  04/09/2564
นาง นิสากร ทรงมณี5035 09/05/2561  -  08/05/2566
นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ6326 19/07/2560  -  18/07/2565
นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา6523 20/09/2562  -  19/09/2567
นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย6638 15/10/2563  -  14/10/2568
นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล6770 19/07/2560  -  18/07/2565
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์6797 13/09/2559  -  12/09/2564
นาง วิลาสินี กฤษณามระ7098 17/04/2561  -  16/04/2566
นางสาว กรทอง เหลืองวิไล7210 20/09/2562  -  19/09/2567
นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์7731 17/04/2561  -  16/04/2566
นาย มงคล สมผล8444 17/04/2561  -  16/04/2566
นาย กษิติ เกตุสุริยงค์8833 09/09/2563  -  08/09/2568
6
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
โมเดอร์นทาวน์ ชั้นที่ 9-10 เลขที่ 87/102-103 ซอย สุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2382 0414
Fax : +66 2381 5849,+66 2382 0417
Email : info@bunchikij.com
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม2778 18/09/2562  -  17/09/2567
นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม2899 17/05/2560  -  16/05/2565
นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล4879 05/08/2563  -  04/08/2568
นางสาว สุดาพร ทะวาปี6862 15/01/2561  -  14/01/2566
นาย เทวา ดำแดง10777 19/01/2561  -  18/01/2566
7
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 เอ ห้อง 08 เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2634 5398
Fax : +66 2634 5399
Email : boonlert@bpraudit.co.th
นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์4165 01/10/2560  -  30/09/2565
นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม6031 08/08/2559  -  07/08/2564
นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร6303 08/08/2559  -  07/08/2564
8
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2679 5400
Fax : +66 2679 5008,+66 2679 5500
Email : apichart@bakertilly.co.th
นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ3899 27/10/2562  -  26/10/2567
นาย อภิชาติ สายะสิต4229 05/01/2562  -  04/01/2567
นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์4411 31/03/2561  -  30/03/2566
นางสาว วิลาวัลย์ บุษบาธร5550 30/10/2563  -  29/10/2568
นางสาว ยุภาพรรณ ศิริชัยนฤมิตร5781 30/10/2563  -  29/10/2568
นางสาว บัณณรัช ปัณณราช6482 30/10/2563  -  29/10/2568
นางสาว พิมลพร ฉัพพรรณรังษี8205 30/10/2563  -  29/10/2568
9
บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 13 เลขที่ 33/62 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2235 6950
Fax :
Email : sansanee@proudinpro.co.th, pitinun@proudinpro.co.th
นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์6977 11/02/2561  -  10/02/2566
นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช10467 21/10/2562  -  20/10/2567
10
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิต 2812 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 0 2108 1591
Fax : 0 2108 1591
Email : thailand@pkf.com
นางสาว สาวินี สะวานนท์7092 12/10/2561  -  11/10/2566
นางสาว นภาพร สาธิตธรรมพร7494 05/02/2559  -  04/02/2564
นางสาว พิชญา ไพรสัณฑ์วิทย์9694 26/11/2562  -  25/11/2567
นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์11133 10/09/2562  -  09/09/2567
11
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
Fax : +66 2645 0020
Email : pva@pvaudit.co.th
นาย เทอดทอง เทพมังกร3787 07/02/2560  -  06/02/2565
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์4917 28/02/2561  -  27/02/2566
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้8382 12/12/2560  -  11/12/2565
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์8501 27/10/2559  -  26/10/2564
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย9622 03/11/2563  -  02/11/2568
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล10508 29/11/2562  -  28/11/2567
นาย บุญเกษม สารกลิ่น11888 17/09/2561  -  16/09/2566
12
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2844 1000
Fax : +66 2286 5050
Email : contactbrand@th.pwc.com
นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ3442 13/06/2561  -  12/06/2566
นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล3445 05/12/2559  -  04/12/2564
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์3760 17/09/2562  -  16/09/2567
นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล3873 21/12/2562  -  20/12/2567
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี3977 23/07/2562  -  22/07/2567
นาย พิสิฐ ทางธนกุล4095 31/03/2561  -  30/03/2566
นาย ไพบูล ตันกูล4298 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล4474 03/08/2563  -  02/08/2568
นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย4526 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข4599 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร4843 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว สกุณา แย้มสกุล4906 01/09/2559  -  31/08/2564
นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์5016 12/06/2563  -  11/06/2568
นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์5216 04/01/2561  -  03/01/2566
นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร5266 01/03/2562  -  28/02/2567
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล5339 31/03/2561  -  30/03/2566
นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์6552 09/06/2560  -  08/06/2565
นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์6553 04/01/2561  -  03/01/2566
นางสาว จุฑามาศ อ้นมงคล7340 30/07/2563  -  29/07/2568
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ7352 28/06/2559  -  27/06/2564
นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ7358 16/08/2562  -  15/08/2567
นาย พงทวี รัตนะโกเศศ7795 05/08/2559  -  04/08/2564
นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์8435 16/08/2562  -  15/08/2567
นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ8470 30/07/2563  -  29/07/2568
นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว9432 16/08/2562  -  15/08/2567
นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์9548 30/07/2563  -  29/07/2568
นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์10456 30/07/2563  -  29/07/2568
นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์11251 02/07/2563  -  01/07/2568
13
บริษัท มาซาร์ส จำกัด
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1206 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662 6670 1100
Fax : +62 6670 1101
นาย สมภพ ผลประสาร6941 14/11/2559  -  13/11/2564
นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ7049 14/11/2559  -  13/11/2564
นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า9552 06/01/2563  -  05/01/2568
14
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 8 เลขที่ 338 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2275 9599,+669 4559 3894
Fax :
Email : audit@siamtruth.com
นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์6995 28/12/2559  -  27/12/2564
นาย บรรจง พิชญประสาธน์7147 05/11/2560  -  04/11/2565
นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น8260 03/11/2563  -  02/11/2568
นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล9429 08/11/2561  -  07/11/2566
15
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2259 5300-2
Fax : +66 2260 1553,+66 2259 8959
Email : dia@diaaudit.com
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์2982 05/04/2560  -  04/04/2565
นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล5128 24/01/2562  -  23/01/2567
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์5599 31/08/2560  -  30/08/2565
นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร7645 10/08/2560  -  09/08/2565
นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์7764 12/10/2559  -  11/10/2564
นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร8125 07/01/2562  -  06/01/2567
16
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : +66 2596-0500 Ext. 1-7
Fax : +66 2555 0665,+66 2596-0563
Email : center@daa.co.th
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์4752 08/12/2562  -  07/12/2567
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์6699 09/03/2562  -  08/03/2567
นางสาว วันนิสา งามบัวทอง6838 24/11/2561  -  23/11/2566
นางสาว โชติมา กิจศิรกร7318 28/01/2563  -  27/01/2568
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง7517 05/08/2563  -  04/08/2568
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์7793 19/03/2562  -  18/03/2567
นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล8134 30/01/2560  -  29/01/2565
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์8658 31/03/2560  -  30/03/2565
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์9012 05/02/2561  -  04/02/2566
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย9169 20/01/2563  -  19/01/2568
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร9201 28/01/2563  -  27/01/2568
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร9393 07/02/2561  -  06/02/2566
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์10142 30/01/2561  -  29/01/2566
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ10769 26/02/2562  -  25/02/2567
17
บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้น 7 เลขที่ 518/3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2250 0634,+66 2252 2860
Fax : +66 2252 2860
Email : virach5183@yahoo.com
นาย วิรัช อภิเมธีธำรง1378 04/02/2560  -  03/02/2565
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา3196 13/03/2561  -  12/03/2566
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์5202 17/10/2563  -  16/10/2568
นาย ปรีชา สวน6718 08/12/2562  -  07/12/2567
นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว8463 08/01/2563  -  07/01/2568
18
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2264 9090
Fax : +66 2264 0789-90
Email : ey.thailand@th.ey.com
นาย ณรงค์ พันตาวงษ์3315 01/10/2559  -  30/09/2564
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล3516 25/10/2560  -  24/10/2565
นางสาว รัตนา จาละ3734 11/05/2560  -  10/05/2565
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล3844 02/05/2560  -  01/05/2565
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร3853 22/02/2560  -  21/02/2565
นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน3930 18/04/2560  -  17/04/2565
นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต3970 21/03/2560  -  20/03/2565
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์3972 05/11/2560  -  04/11/2565
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ4377 05/11/2560  -  04/11/2565
นาง สายฝน อินทร์แก้ว4434 13/06/2560  -  12/06/2565
นาย วิชาติ โลเกศกระวี4451 25/12/2560  -  24/12/2565
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์4496 27/10/2562  -  26/10/2567
นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล4498 08/03/2563  -  27/03/2568
นางสาว สมใจ คุณปสุต4499 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์4501 09/03/2562  -  08/03/2567
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ4521 09/04/2562  -  08/04/2567
นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์4523 23/07/2562  -  22/07/2567
นางสาว วราพร ประภาศิริกุล4579 04/03/2559  -  03/03/2564
นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์4604 09/03/2562  -  08/03/2567
นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์4753 15/03/2559  -  14/03/2564
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ4799 29/01/2563  -  28/01/2568
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล4807 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ4812 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์4951 26/01/2560  -  25/01/2565
นาย กฤษดา เลิศวนา4958 21/10/2562  -  20/10/2567
นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ5234 12/09/2560  -  11/09/2565
นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ5238 08/12/2562  -  07/12/2567
นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ5313 08/12/2562  -  07/12/2567
นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง5315 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์5419 25/02/2563  -  24/02/2568
นางสาว วธู ขยันการนาวี5423 10/11/2562  -  09/11/2567
นางสาว รสพร เดชอาคม5659 08/12/2562  -  07/12/2567
นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร5730 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว พิณผกา อัครนุพงศ์5767 12/09/2560  -  11/09/2565
นาย ปรีชา อรุณนารา5800 08/11/2559  -  07/11/2564
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์5813 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์5872 30/12/2562  -  29/12/2567
นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล5874 25/02/2563  -  24/02/2568
นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง5906 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม6011 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต6014 13/02/2563  -  12/02/2568
นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์6137 25/09/2561  -  24/09/2566
นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล6140 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์6287 13/02/2563  -  12/02/2568
นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี6650 13/02/2563  -  12/02/2568
นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล6660 13/02/2563  -  12/02/2568
นางสาว เนาวรัตน์ เดชกูลพรศิริ6695 13/02/2563  -  12/02/2568
นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี6768 31/08/2563  -  30/08/2568
นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร7138 25/09/2561  -  24/09/2566
นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ7480 12/09/2560  -  11/09/2565
นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย7792 13/02/2563  -  12/02/2568
นาย สำราญ แตงฉ่ำ8021 13/02/2563  -  12/02/2568
นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ8050 13/02/2563  -  12/02/2568
19
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4 เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2231 3980-7
Fax : +66 2231 3988
Email : amc@amc-mri.com
นาย อำพล จำนงค์วัฒน์4663 13/06/2560  -  12/06/2565
นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา4664 21/10/2562  -  21/10/2567
นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล5369 05/11/2560  -  04/11/2565
นาย เชิดสกุล อ้นมงคล7195 08/12/2562  -  07/12/2567
20
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2941 3584-6,+66 2941 3656-7
Fax : +66 2941 3658
Email : pitisevi@cscoms.com, secretary@pitisevi.com
นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ4712 28/02/2561  -  27/02/2566
นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน7750 14/11/2560  -  13/11/2565
นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา9589 02/09/2563  -  01/09/2568
21
บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
เลขที่ 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2678 0750-4
Fax : +66 2678 0661
Email : cna@cnaaudit.com, chintana@cnaaudit.com
นางสาว จินตนา มหาวนิช4687 31/03/2561  -  30/03/2566
นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล5131 11/07/2559  -  10/07/2564
นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล10305 12/10/2561  -  11/10/2566
22
บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2670 9002-6
Fax : +66 2670 9927-8
Email : askus@rsmthailand.com
นาย สุรชัย ดำเนินวงศ์4721 11/09/2559  -  10/09/2564
นางสาว เลฮัม ชินพันธ์7306 15/08/2559  -  14/08/2564
นางสาว สุนิสา เสมา7707 14/05/2563  -  13/05/2568
23
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
555/5-6 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2711 5300
Fax : +66 2711 5866
Email : maliwan@npssiam.co.th
นาย ณรงค์ หลักฐาน4700 12/10/2559  -  11/10/2564
นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร4701 05/01/2562  -  04/01/2567
นาย ชัยกฤต วรกิจภรณ์7326 14/02/2560  -  13/02/2565
นางสาว กมลทรรศน์ จิตการค้า10356 26/04/2562  -  25/04/2567
24
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2630 7500
Fax : +66 2630 7506
Email : methee@mrassociates.co.th,wipa@mrassociates.co.th
นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์2803 26/01/2560  -  25/01/2565
นาย เมธี รัตนศรีเมธา3425 05/04/2560  -  04/04/2565
นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ5087 26/12/2559  -  25/12/2564
นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล5389 17/04/2561  -  16/04/2566
นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล6947 26/12/2559  -  25/12/2564
25
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66 2642 6172-4
Fax : +66 2642 6253
Email : spaudit@spaudit.co.th
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา4306 04/05/2560  -  03/05/2565
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ4475 05/04/2560  -  04/04/2565
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน7570 30/09/2562  -  29/09/2567
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา8210 15/03/2559  -  14/03/2564
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์9922 10/01/2561  -  09/01/2566
26
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
อาคารว่องวานิช 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร : +66 2645 0109
Fax : +66 2645 0110
Email : atipong@ans.co.th
นาย เสถียร วงศ์สนันท์3495 29/08/2562  -  28/08/2567
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล3500 19/10/2560  -  18/10/2565
นาย วิชัย รุจิตานนท์4054 25/12/2560  -  24/12/2565
นางสาว อัจฉรา สุขในใบบุญ4642 27/10/2563  -  26/10/2568
นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล5946 27/10/2559  -  26/10/2564
นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์9037 07/11/2560  -  06/11/2565
นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน9445 26/09/2562  -  25/09/2567
นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล9575 08/02/2562  -  07/02/2567
นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย10837 07/11/2562  -  06/11/2567
27
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
อาคารทองหล่อทาวเวอร์ เลขที่ 790/12 ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2714 8842
Fax : +66 2185 0225
Email : pradit@astmaster.co.th,nongram@astmaster.co.th
นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์218 31/12/2559  -  30/12/2564
นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก4334 12/10/2559  -  11/10/2564
นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์7633 26/09/2561  -  25/09/2566
นางสาว สุนันทา คำสุข8207 06/10/2563  -  05/10/2568
นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์9211 30/10/2561  -  29/10/2566
28
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2294 8504
Fax : +66 2294 2345
Email : anusornk@asv.co.th, kwunjaik@asv.co.th, admin@asv.co.th
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล2109 03/06/2559  -  02/06/2564
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล5875 21/10/2562  -  20/10/2567
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล9760 29/11/2561  -  28/11/2566
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา9910 30/10/2561  -  29/10/2566
29
สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
สีลมพลาซ่า เลขที่ 491/27 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2234 1676
Fax : +66 2237 2133
Email : kesree@amt-asso.com
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา3885 06/02/2561  -  05/02/2566
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน4563 22/10/2562  -  21/10/2567
นางสาว ดรณี สมกำเนิด5007 10/01/2561  -  09/01/2566
นางสาว จารุณี น่วมแม่5596 23/05/2560  -  22/05/2565
นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์11821 04/03/2563  -  03/03/2568
30
**
นาย สมชาย จิณโณวาท**3271 18/09/2563  -  17/09/2568
นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์**5428 17/09/2563  -  16/09/2568
นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล**6624 16/08/2560  -  15/08/2565
นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ**8622 19/07/2560  -  18/07/2565
นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล**9056 16/08/2562  -  15/08/2567

หมายเหตุ
*     หมายถึง ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบแล้ว
**    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณสมบัติในเรื่องการสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนกำหนด และไม่สามารถลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในตลาดทุนได้
  1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3271
  2. นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5428
  3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624
  4. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622
  5. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056
SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2563
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2563