รายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ

ลำดับที่สำนักงานสอบบัญชีชื่อ - นามสกุลทะเบียนเลขที่ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบ
1
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 24 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2105 4661
Fax : +66 2026 3760
Email : audit@karinaudit.co.th
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์3759 03/11/2558  -  02/11/2563
นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต4713 06/11/2562  -  05/11/2567
นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์5113 15/01/2561  -  14/01/2566
นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา5897 29/11/2562  -  28/11/2567
นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์7305 21/12/2562  -  20/12/2567
2
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 11 ห้องเลขที่ เอส 1101 , 1102 เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2205 8222
Fax : +66 2654 3339
Email : somckid.tiatragul@th.gt.com
นาย สมคิด เตียตระกูล2785 23/07/2562  -  22/07/2567
นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์6549 05/08/2558  -  04/08/2563
นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล6624 16/08/2560  -  15/08/2565
นาย นรินทร์ จูระมงคล8593 05/08/2558  -  04/08/2563
นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์9919 19/02/2563  -  18/02/2568
นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร10853 08/01/2563  -  07/01/2568
3
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 0 2677 2000
Fax : 0 2677 2222
Email : sakda@kpmg.co.th
นาย ไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์3565 05/04/2560  -  04/04/2565
นาง ศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง3636 31/03/2561  -  30/03/2566
นางสาว บงกช อ่ำเสงี่ยม3684 17/05/2560  -  16/05/2565
นางสาว อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์3757 27/10/2562  -  26/10/2567
นาง วิไล บูรณกิตติโสภณ3920 31/03/2561  -  30/03/2566
นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ4068 04/03/2559  -  03/03/2564
นางสาว วรรณาพร จงพีรเดชานนท์4098 10/11/2559  -  09/11/2564
นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์4195 27/10/2562  -  26/10/2567
นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์4208 05/06/2562  -  04/06/2567
นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล4323 23/07/2562  -  22/07/2567
นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง4409 21/12/2562  -  20/12/2567
นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส4439 17/04/2561  -  16/04/2566
นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง4628 08/03/2563  -  07/03/2568
นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก4795 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย ธนิต โอสถาเลิศ5155 19/10/2560  -  18/10/2565
นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต5565 17/05/2560  -  16/05/2565
นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล5752 05/02/2559  -  04/02/2564
นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล6105 05/04/2560  -  04/04/2565
นาง มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์6112 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ6333 17/09/2561  -  16/09/2566
นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์6669 23/01/2561  -  22/01/2566
นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน6827 07/01/2562  -  06/01/2567
นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์7789 19/06/2560  -  18/06/2565
นาย สุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์7816 02/09/2558  -  01/09/2563
นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ7900 08/03/2563  -  07/03/2568
นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว8179 02/09/2559  -  01/09/2564
นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์8413 02/09/2559  -  01/09/2564
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ8420 27/07/2559  -  26/07/2564
นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์8509 07/01/2562  -  06/01/2567
นางสาว สุจิตรา มะเสนา8645 27/07/2559  -  26/07/2564
นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์8802 27/07/2559  -  26/07/2564
นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์8829 26/11/2558  -  25/11/2563
นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา9052 23/01/2561  -  22/01/2566
นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด9219 19/06/2560  -  18/06/2565
นาย สุเมธ แจ้งสามสี9362 08/08/2559  -  07/08/2564
นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล9441 19/06/2560  -  18/06/2565
นาย โชคชัย งามวุฒิกุล9728 19/06/2560  -  18/06/2565
นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล10042 19/09/2561  -  18/09/2566
นางสาว ดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ10235 19/06/2560  -  18/06/2565
นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล10449 23/01/2561  -  22/01/2566
นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช10512 19/02/2561  -  18/02/2566
นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล10566 03/10/2561  -  02/10/2566
นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ10604 02/09/2559  -  01/09/2564
นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง10728 03/10/2561  -  02/10/2566
นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์10996 26/11/2562  -  25/11/2567
นาง ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย11766 26/11/2562  -  25/11/2567
4
บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 เลขที่ 128/334-335 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66 2216 2265,+66 2216 2268 Ext. 9,+66 2216 2279
Fax : +66 2216 2286
Email : cwwpaudit@gmail.com, audit@cwwpaudit.com
นางสาว วรรญา พุทธเสถียร4387 24/02/2562  -  23/02/2567
นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์7881 14/05/2563  -  13/05/2568
นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล12258 04/12/2562  -  03/12/2567
5
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2034 0000
Fax : +66 2034 0100
Email : pwongpatcharapakorn@deloitte.com, ctienpasertkij@deloitte.com
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล3356 07/11/2559  -  06/11/2564
นาย เพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์3427 20/08/2560  -  19/08/2565
นางสาว ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี3440 11/02/2561  -  10/02/2566
นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร4067 13/08/2561  -  12/08/2566
นาย มนูญ มนูสุข4292 03/08/2558  -  02/08/2563
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ4301 13/08/2561  -  12/08/2566
นางสาว ดวงฤดี ชูชาติ4315 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล4325 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย เกียรตินิยม คุณติสุข4800 21/10/2558  -  20/10/2563
นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม4923 05/09/2559  -  04/09/2564
นาง นิสากร ทรงมณี5035 09/05/2561  -  08/05/2566
นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ6326 19/07/2560  -  18/07/2565
นางสาว โสภาพรรณ ทรัพย์ทิพยรัตนา6523 20/09/2562  -  19/09/2567
นาย สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย6638 15/10/2558  -  14/10/2563
นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล6770 19/07/2560  -  18/07/2565
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์6797 13/09/2559  -  12/09/2564
นาง วิลาสินี กฤษณามระ7098 17/04/2561  -  16/04/2566
นางสาว กรทอง เหลืองวิไล7210 20/09/2562  -  19/09/2567
นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์7731 17/04/2561  -  16/04/2566
นาย มงคล สมผล8444 17/04/2561  -  16/04/2566
6
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
โมเดอร์นทาวน์ ชั้นที่ 9-10 เลขที่ 87/102-103 ซอย สุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2382 0414
Fax : +66 2381 5849,+66 2382 0417
Email : info@bunchikij.com
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม2778 18/09/2562  -  17/09/2567
นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม2899 17/05/2560  -  16/05/2565
นาย ธนากร ฝักใฝ่ผล4879 05/08/2558  -  04/08/2563
นางสาว สุดาพร ทะวาปี6862 15/01/2561  -  14/01/2566
นาย เทวา ดำแดง10777 19/01/2561  -  18/01/2566
7
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12 เอ ห้อง 08 เลขที่ 152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2634 5398
Fax : +66 2634 5399
Email : boonlert@bpraudit.co.th
นาย บุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์4165 01/10/2560  -  30/09/2565
นางสาว รุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม6031 08/08/2559  -  07/08/2564
นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร6303 08/08/2559  -  07/08/2564
8
บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
สาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2679 5400
Fax : +66 2679 5008,+66 2679 5500
Email : apichart@bakertillythailand.co.th
นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ3899 27/10/2562  -  26/10/2567
นาย อภิชาติ สายะสิต4229 05/01/2562  -  04/01/2567
นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์4411 31/03/2561  -  30/03/2566
9
บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด
อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 13 เลขที่ 33/62 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2235 6950
Fax :
Email : sansanee@proudinpro.co.th, pitinun@proudinpro.co.th
นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์6977 11/02/2561  -  10/02/2566
นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช10467 21/10/2562  -  20/10/2567
10
บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ยูนิต 2812 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 0 2108 1591
Fax : 0 2108 1591
Email : thailand@pkf.com
นางสาว สาวินี สะวานนท์7092 12/10/2561  -  11/10/2566
นางสาว นภาพร สาธิตธรรมพร7494 05/02/2559  -  04/02/2564
นางสาว พิชญา ไพรสัณฑ์วิทย์9694 26/11/2562  -  25/11/2567
นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์11133 10/09/2562  -  09/09/2567
11
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
อาคารว่องวานิช บี ชั้น 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2645 0080
Fax : +66 2645 0020
Email : pva@pvaudit.co.th
นาย เทอดทอง เทพมังกร3787 07/02/2560  -  06/02/2565
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์4917 28/02/2561  -  27/02/2566
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้8382 12/12/2560  -  11/12/2565
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์8501 27/10/2559  -  26/10/2564
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย9622 03/11/2558  -  02/11/2563
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล10508 29/11/2562  -  28/11/2567
นาย บุญเกษม สารกลิ่น11888 17/09/2561  -  16/09/2566
12
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2344 1000,+66 2824 5000
Fax : +66 2286 5050
Email : marketing_thailand@th.pwc.com
นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ3442 13/06/2561  -  12/06/2566
นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล3445 05/12/2559  -  04/12/2564
นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ3534 28/01/2560  -  27/01/2565
นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์3760 17/09/2562  -  16/09/2567
นาง อนุทัย ภูมิสุรกุล3873 21/12/2562  -  20/12/2567
นาย วิเชียร กิ่งมนตรี3977 23/07/2562  -  22/07/2567
นาย พิสิฐ ทางธนกุล4095 31/03/2561  -  30/03/2566
นาย ไพบูล ตันกูล4298 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล *4474 03/08/2558  -  02/08/2563
นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย4526 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข4599 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร4843 01/09/2559  -  31/08/2564
นางสาว สกุณา แย้มสกุล4906 01/09/2559  -  31/08/2564
นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์5016 12/06/2563  -  11/06/2568
นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์5216 04/01/2561  -  03/01/2566
นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร5266 01/03/2562  -  28/02/2567
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล5339 31/03/2561  -  30/03/2566
นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์6552 09/06/2560  -  08/06/2565
นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์6553 04/01/2561  -  03/01/2566
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ7352 28/06/2559  -  27/06/2564
นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ7358 16/08/2562  -  15/08/2567
นาย พงทวี รัตนะโกเศศ7795 05/08/2559  -  04/08/2564
นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์8435 16/08/2562  -  15/08/2567
นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว9432 16/08/2562  -  15/08/2567
นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์11251 02/07/2563  -  01/07/2568
13
บริษัท มาซาร์ส จำกัด
เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 1206 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +662 6670 1100
Fax : +62 6670 1101
นาย สมภพ ผลประสาร6941 14/11/2559  -  13/11/2564
นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ7049 14/11/2559  -  13/11/2564
นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า9552 06/01/2563  -  05/01/2568
14
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 8 เลขที่ 338 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : +66 2275 9599,+669 4559 3894
Fax :
Email : audit@siamtruth.com
นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์6995 28/12/2559  -  27/12/2564
นาย บรรจง พิชญประสาธน์7147 05/11/2560  -  04/11/2565
นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น8260 03/11/2558  -  02/11/2563
นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล9429 08/11/2561  -  07/11/2566
15
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2259 5300-2
Fax : +66 2260 1553,+66 2259 8959
Email : dia@diaaudit.com
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์2982 05/04/2560  -  04/04/2565
นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล5128 24/01/2562  -  23/01/2567
นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์5599 31/08/2560  -  30/08/2565
นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร7645 10/08/2560  -  09/08/2565
นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์7764 12/10/2559  -  11/10/2564
นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร8125 07/01/2562  -  06/01/2567
16
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : +66 2596-0500 Ext. 1-7
Fax : +66 2555 0665,+66 2596-0563
Email : center@daa.co.th
นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์4752 08/12/2562  -  07/12/2567
นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์6699 09/03/2562  -  08/03/2567
นางสาว วันนิสา งามบัวทอง6838 24/11/2561  -  23/11/2566
นางสาว โชติมา กิจศิรกร7318 28/01/2563  -  27/01/2568
นางสาว สุลลิต อาดสว่าง7517 05/08/2558  -  04/08/2563
นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์7793 19/03/2562  -  18/03/2567
นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล8134 30/01/2560  -  29/01/2565
นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์8658 31/03/2560  -  30/03/2565
นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์9012 05/02/2561  -  04/02/2566
นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย9169 20/01/2563  -  19/01/2568
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร9201 28/01/2563  -  27/01/2568
นางสาว อริสา ชุมวิสูตร9393 07/02/2561  -  06/02/2566
นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์10142 30/01/2561  -  29/01/2566
นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ10769 26/02/2562  -  25/02/2567
17
บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ชั้น 7 เลขที่ 518/3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66 2250 0634,+66 2252 2860
Fax : +66 2252 2860
Email : virach5183@yahoo.com
นาย วิรัช อภิเมธีธำรง1378 04/02/2560  -  03/02/2565
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา3196 13/03/2561  -  12/03/2566
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์5202 17/10/2558  -  16/10/2563
นาย ปรีชา สวน6718 08/12/2562  -  07/12/2567
นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว8463 08/01/2563  -  07/01/2568
18
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2264 9090
Fax : +66 2264 0789-90
Email : ey.thailand@th.ey.com
นาย ณรงค์ พันตาวงษ์3315 01/10/2559  -  30/09/2564
นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล3516 25/10/2560  -  24/10/2565
นางสาว รัตนา จาละ3734 11/05/2560  -  10/05/2565
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล3844 02/05/2560  -  01/05/2565
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร3853 22/02/2560  -  21/02/2565
นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน3930 18/04/2560  -  17/04/2565
นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต3970 21/03/2560  -  20/03/2565
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์3972 05/11/2560  -  04/11/2565
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ4377 05/11/2560  -  04/11/2565
นาง สายฝน อินทร์แก้ว4434 13/06/2560  -  12/06/2565
นาย วิชาติ โลเกศกระวี4451 25/12/2560  -  24/12/2565
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์4496 27/10/2562  -  26/10/2567
นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล4498 08/03/2563  -  27/03/2568
นางสาว สมใจ คุณปสุต4499 04/03/2559  -  03/03/2564
นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์4501 09/03/2562  -  08/03/2567
นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ4521 09/04/2562  -  08/04/2567
นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์4523 23/07/2562  -  22/07/2567
นางสาว วราพร ประภาศิริกุล4579 04/03/2559  -  03/03/2564
นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์4604 09/03/2562  -  08/03/2567
นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์4753 15/03/2559  -  14/03/2564
นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ4799 29/01/2563  -  28/01/2568
นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล4807 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ4812 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์4951 26/01/2560  -  25/01/2565
นาย กฤษดา เลิศวนา4958 21/10/2562  -  20/10/2567
นางสาว สิริกร เพลินพิศศิริ5234 12/09/2560  -  11/09/2565
นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ5238 08/12/2562  -  07/12/2567
นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ5313 08/12/2562  -  07/12/2567
นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง5315 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์5419 25/02/2563  -  24/02/2568
นางสาว วธู ขยันการนาวี5423 10/11/2562  -  09/11/2567
นางสาว รสพร เดชอาคม5659 08/12/2562  -  07/12/2567
นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร5730 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว พิณผกา อัครนุพงศ์5767 12/09/2560  -  11/09/2565
นาย ปรีชา อรุณนารา5800 08/11/2559  -  07/11/2564
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์5813 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์5872 30/12/2562  -  29/12/2567
นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล5874 25/02/2563  -  24/02/2568
นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง5906 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม6011 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต6014 13/02/2563  -  12/02/2568
นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์6137 25/09/2561  -  24/09/2566
นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล6140 12/09/2560  -  11/09/2565
นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์6287 13/02/2563  -  12/02/2568
นางสาว พัชรวรรณ คูณะรังษี6650 13/02/2563  -  12/02/2568
นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล6660 13/02/2563  -  12/02/2568
นางสาว เนาวรัตน์ เดชกูลพรศิริ6695 13/02/2563  -  12/02/2568
นางสาว สุชาดา ตันติโอฬาร7138 25/09/2561  -  24/09/2566
นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ7480 12/09/2560  -  11/09/2565
นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย7792 13/02/2563  -  12/02/2568
นาย สำราญ แตงฉ่ำ8021 13/02/2563  -  12/02/2568
นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ8050 13/02/2563  -  12/02/2568
19
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4 เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2231 3980-7
Fax : +66 2231 3988
Email : amc@amc-mri.com
นาย อำพล จำนงค์วัฒน์4663 13/06/2560  -  12/06/2565
นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา4664 21/10/2562  -  21/10/2567
นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล5369 05/11/2560  -  04/11/2565
20
บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : +66 2941 3584-6,+66 2941 3656-7
Fax : +66 2941 3658
Email : pitisevi@cscoms.com, secretary@pitisevi.com
นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ4712 28/02/2561  -  27/02/2566
นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน7750 14/11/2560  -  13/11/2565
นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา9589 02/09/2558  -  01/09/2563
21
บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
เลขที่ 53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2678 0750-4
Fax : +66 2678 0661
Email : cna@cnaaudit.com, chintana@cnaaudit.com
นางสาว จินตนา มหาวนิช4687 31/03/2561  -  30/03/2566
นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล5131 11/07/2559  -  10/07/2564
นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล10305 12/10/2561  -  11/10/2566
22
บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2670 9002-6
Fax : +66 2670 9927-8
Email : askus@rsmthailand.com
นาย สุรชัย ดำเนินวงศ์4721 11/09/2559  -  10/09/2564
นางสาว เลฮัม ชินพันธ์7306 15/08/2559  -  14/08/2564
นางสาว สุนิสา เสมา7707 14/05/2563  -  13/05/2568
23
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด
555/5-6 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2711 5300
Fax : +66 2711 5866
Email : maliwan@npssiam.co.th
นาย ณรงค์ หลักฐาน4700 12/10/2559  -  11/10/2564
นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร4701 05/01/2562  -  04/01/2567
นาย ชัยกฤต วรกิจภรณ์7326 14/02/2560  -  13/02/2565
นางสาว กมลทรรศน์ จิตการค้า10356 26/04/2562  -  25/04/2567
24
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ห้อง 706 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2630 7500
Fax : +66 2630 7506
Email : methee@mrassociates.co.th,wipa@mrassociates.co.th
นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์2803 26/01/2560  -  25/01/2565
นาย เมธี รัตนศรีเมธา3425 05/04/2560  -  04/04/2565
นางสาว วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ5087 26/12/2559  -  25/12/2564
นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล5389 17/04/2561  -  16/04/2566
นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล6947 26/12/2559  -  25/12/2564
25
บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66 2642 6172-4
Fax : +66 2642 6253
Email : spaudit@spaudit.co.th
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา4306 04/05/2560  -  03/05/2565
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ4475 05/04/2560  -  04/04/2565
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน7570 30/09/2562  -  29/09/2567
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา8210 15/03/2559  -  14/03/2564
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์9922 10/01/2561  -  09/01/2566
26
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
อาคารว่องวานิช 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร : +66 2645 0109
Fax : +66 2645 0110
Email : atipong@ans.co.th
นาย เสถียร วงศ์สนันท์3495 29/08/2562  -  28/08/2567
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล3500 19/10/2560  -  18/10/2565
นาย วิชัย รุจิตานนท์4054 25/12/2560  -  24/12/2565
นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล5946 27/10/2559  -  26/10/2564
นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์9037 07/11/2560  -  06/11/2565
นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน9445 26/09/2562  -  25/09/2567
นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล9575 08/02/2562  -  07/02/2567
นางสาว กนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย10837 07/11/2562  -  06/11/2567
27
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
อาคารทองหล่อทาวเวอร์ เลขที่ 790/12 ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : +66 2714 8842
Fax : +66 2185 0225
Email : pradit@astmaster.co.th,nongram@astmaster.co.th
นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์218 31/12/2559  -  30/12/2564
นางสาว นงราม เลาหอารีดิลก4334 12/10/2559  -  11/10/2564
นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์7633 26/09/2561  -  25/09/2566
นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์9211 30/10/2561  -  29/10/2566
28
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เลขที่ 47 ซอย53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : +66 2294 8504
Fax : +66 2294 2345
Email : anusornk@asv.co.th, kwunjaik@asv.co.th, admin@asv.co.th
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล2109 03/06/2559  -  02/06/2564
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล5875 21/10/2562  -  20/10/2567
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล9760 29/11/2561  -  28/11/2566
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา9910 30/10/2561  -  29/10/2566
29
สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
สีลมพลาซ่า เลขที่ 491/27 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 2234 1676
Fax : +66 2237 2133
Email : kesree@amt-asso.com
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา3885 06/02/2561  -  05/02/2566
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน4563 22/10/2562  -  21/10/2567
นางสาว ดรณี สมกำเนิด5007 10/01/2561  -  09/01/2566
นางสาว จารุณี น่วมแม่5596 23/05/2560  -  22/05/2565
นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์11821 04/03/2563  -  03/03/2568
30
**
นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ**8622 19/07/2560  -  18/07/2565
นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล**9056 16/08/2562  -  15/08/2567

หมายเหตุ
*      หมายถึง ได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบแล้ว
**    นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณสมบัติในเรื่องการสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กำหนด และไม่สามารถลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในตลาดทุนได้
**    นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณสมบัติในเรื่องการสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีระบบควบคุมคุณภาพงานตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กำหนด และไม่สามารถลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในตลาดทุนได้
SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 7 กรกฎาคม 2563
สอบทานล่าสุด 7 กรกฎาคม 2563