สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 07 July 2022 23:18

Financial Statement

Finanacial Statements ( 152 record(s) found)
NameYearStatusTypePeriodAs OfDetails
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2022ReviewedCompany & ConsolidatedQ131/03/2022
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2013AuditedCompany & ConsolidatedYear29/12/2013
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompany & ConsolidatedQ328/09/2013
VINYTHAI ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ PUBLIC COMPANY LIMITED2006ReviewedCompanyQ431/12/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021 CompanyYear31/12/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021 ConsolidatedYear31/12/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ330/09/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ330/09/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ230/06/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ230/06/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedCompanyQ131/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2021ReviewedConsolidatedQ131/03/2021
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020 CompanyYear31/12/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020 ConsolidatedYear31/12/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompanyQ330/09/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedConsolidatedQ330/09/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompanyQ230/06/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedConsolidatedQ230/06/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedCompanyQ131/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2020ReviewedConsolidatedQ131/03/2020
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019 CompanyYear31/12/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019 ConsolidatedYear31/12/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ330/09/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ330/09/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ230/06/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ230/06/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedCompanyQ131/03/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2019ReviewedConsolidatedQ131/03/2019
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018 CompanyYear31/12/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018 ConsolidatedYear31/12/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedCompanyQ330/09/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedConsolidatedQ330/09/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedCompanyQ230/06/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedConsolidatedQ230/06/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedCompanyQ131/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2018ReviewedConsolidatedQ131/03/2018
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017 CompanyYear31/12/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017 ConsolidatedYear31/12/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ330/09/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ330/09/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ230/06/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ230/06/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedCompanyQ131/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2017ReviewedConsolidatedQ131/03/2017
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016 CompanyYear31/12/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016 ConsolidatedYear31/12/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ330/09/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ330/09/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ230/06/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ230/06/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedCompanyQ131/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2016ReviewedConsolidatedQ131/03/2016
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015 CompanyYear31/12/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015 ConsolidatedYear31/12/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedCompanyQ330/09/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedConsolidatedQ330/09/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedCompanyQ230/06/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedConsolidatedQ230/06/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedCompanyQ131/03/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2015ReviewedConsolidatedQ131/03/2015
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014 CompanyYear31/12/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014 ConsolidatedYear31/12/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedCompanyQ330/09/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedConsolidatedQ330/09/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedCompanyQ230/06/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedConsolidatedQ230/06/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedCompanyQ131/03/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2014ReviewedConsolidatedQ131/03/2014
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013 CompanyYear31/12/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013 ConsolidatedYear31/12/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompanyQ330/09/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedConsolidatedQ330/09/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompanyQ230/06/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedConsolidatedQ230/06/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedCompanyQ131/03/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2013ReviewedConsolidatedQ131/03/2013
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012 CompanyYear31/12/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012 ConsolidatedYear31/12/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedCompanyQ330/09/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedConsolidatedQ330/09/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedCompanyQ230/06/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedConsolidatedQ230/06/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedCompanyQ131/03/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2012ReviewedConsolidatedQ131/03/2012
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011 CompanyYear31/12/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011 ConsolidatedYear31/12/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011ReviewedCompanyQ330/09/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011ReviewedConsolidatedQ330/09/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011ReviewedCompanyQ230/06/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011ReviewedConsolidatedQ230/06/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011ReviewedCompanyQ131/03/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2011ReviewedConsolidatedQ131/03/2011
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010 CompanyYear31/12/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010 ConsolidatedYear31/12/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010ReviewedCompanyQ330/09/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010ReviewedConsolidatedQ330/09/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010ReviewedCompanyQ230/06/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010ReviewedConsolidatedQ230/06/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010ReviewedCompanyQ131/03/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2010ReviewedConsolidatedQ131/03/2010
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2009 CompanyYear31/12/2009
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2009ReviewedCompanyQ330/09/2009
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2009ReviewedCompanyQ230/06/2009
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2009ReviewedCompanyQ131/03/2009
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2008 CompanyYear31/12/2008
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2008ReviewedCompanyQ330/09/2008
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2008ReviewedCompanyQ230/06/2008
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2008ReviewedCompanyQ131/03/2008
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2007 CompanyYear31/12/2007
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2007ReviewedCompanyQ330/09/2007
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2007ReviewedCompanyQ230/06/2007
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2007ReviewedCompanyQ131/03/2007
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2006 CompanyYear31/12/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2006ReviewedCompanyQ330/09/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2006ReviewedCompanyQ230/06/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2006ReviewedCompanyQ131/03/2006
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2005 CompanyYear31/12/2005
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2005ReviewedCompanyQ330/09/2005
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2005ReviewedCompanyQ230/06/2005
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2005ReviewedCompanyQ131/03/2005
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2004 CompanyYear31/12/2004
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2004ReviewedCompanyQ330/09/2004
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2004ReviewedCompanyQ230/06/2004
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2004ReviewedCompanyQ131/03/2004
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2003 CompanyYear31/12/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2003ReviewedCompanyQ330/09/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2003ReviewedCompanyQ230/06/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2003ReviewedCompanyQ131/03/2003
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2002 CompanyYear31/12/2002
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompanyQ330/09/2002
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompanyQ230/06/2002
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2002ReviewedCompanyQ131/03/2002
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2001 CompanyYear31/12/2001
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2001ReviewedCompanyQ330/09/2001
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2001ReviewedCompanyQ230/06/2001
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2001ReviewedCompanyQ131/03/2001
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2000 CompanyYear31/12/2000
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2000ReviewedCompanyQ330/09/2000
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2000ReviewedCompanyQ230/06/2000
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED2000ReviewedCompanyQ131/03/2000
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1999 CompanyYear31/12/1999
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1999ReviewedCompanyQ330/09/1999
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1999ReviewedCompanyQ230/06/1999
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1999ReviewedCompanyQ131/03/1999
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1998 CompanyYear31/12/1998
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1998ReviewedCompanyQ330/09/1998
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1998ReviewedCompanyQ230/06/1998
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1998ReviewedCompanyQ131/03/1998
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1997 CompanyYear31/12/1997
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1997ReviewedCompanyQ330/09/1997
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1997ReviewedCompanyQ230/06/1997
VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED1997ReviewedCompanyQ131/03/1997

Last updated on 06 July 2022