สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 20:49
ใบอนุญาต (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2561
2การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2561 
3การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2561 
4จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท2561 
บริษัทหลักทรัพย์ (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)ไตรมาส4/2561
2สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (สิ้นสุด ปี 2559)ไตรมาส4/2559
3รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560)ไตรมาส4/2561
4รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ (สิ้นสุด ปี 2559)ไตรมาส4/2559
5มูลค่าเงินให้กู้ยืมคงค้างในบัญชี marginไตรมาส4/2561
6สัดส่วนธุรกรรม Net settlementไตรมาส4/2561
บุคคลากร (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระไตรมาส4/2561 
2จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ/ปฏิบัติหน้าที่ 2561 
ปรับปรุงล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2563