สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 02 เมษายน 2566 19:46
ใบอนุญาต (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2565
2การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2565
3การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2565
4จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท2565
บริษัทหลักทรัพย์
ข้อมูลชุดนี้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยสำนักงานรวบรวมจากแหล่งข้อมูลซึ่งจัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี จึงอาจมีข้อมูลที่แตกต่างจากชุดที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานมิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วน ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
(จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563)ไตรมาส4/2565
2ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)ไตรมาส4/2562
3ภาพรวมสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (สิ้นสุด ปี 2559)ไตรมาส4/2559
4ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2563)ไตรมาส4/2565
5ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)ไตรมาส4/2562
6ภาพรวมรายได้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายไตรมาส (ข้อมูลจากงบการเงินก่อนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี) (สิ้นสุด ปี 2559)ไตรมาส4/2559
7มูลค่าเงินให้กู้ยืมคงค้างในบัญชี marginไตรมาส4/2565
8สัดส่วนธุรกรรม Net settlementไตรมาส4/2565
บุคคลากร (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระไตรมาส1/2566
2จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ/ปฏิบัติหน้าที่ 2565
ปรับปรุงล่าสุด 01 เมษายน 2566