สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 01:13
ใบอนุญาต (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส1/2564
2การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสต์ และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส1/2564 
3การอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัสต์ และสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส1/2564 
4จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจแบ่งตามประเภทบริษัท2563 
บริษัทหลักทรัพย์ (จำนวนรายการที่พบ 8 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563)ไตรมาส1/2564
2สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)ไตรมาส4/2562
3สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (สิ้นสุด ปี 2559)ไตรมาส4/2559
4รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563)ไตรมาส1/2564
5รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ (ข้อมูลตั้งแต่ปี 2560 - 2562)ไตรมาส4/2562
6รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ (สิ้นสุด ปี 2559)ไตรมาส4/2559
7มูลค่าเงินให้กู้ยืมคงค้างในบัญชี marginไตรมาส1/2564
8สัดส่วนธุรกรรม Net settlementไตรมาส1/2564
บุคคลากร (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การให้ความเห็นชอบผู้ประกอบวิชาชีพอิสระไตรมาส1/2564
2จำนวนบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ/ปฏิบัติหน้าที่ 2563
ปรับปรุงล่าสุด 13 มิถุนายน 2564