สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 03 ตุลาคม 2566 19:16
ผู้ถือหน่วยลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนไตรมาส2/2566
2มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุนไตรมาส2/2566
3มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุนไตรมาส2/2566
4สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่นไตรมาส2/2566
ผู้ถือครองตราสารหนี้ (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือครองตราสารหนี้สิงหาคม/2566
2มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้สิงหาคม/2566
3มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารหนี้สิงหาคม/2566
ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส2/2566
2มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซือสุทธิ แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส2/2566
3มูลค่าซื้อขายสะสม แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส2/2566
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน แยกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุสิงหาคม/2564
2สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นสิงหาคม/2564
ปรับปรุงล่าสุด 02 ตุลาคม 2566