สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 05 ตุลาคม 2565 16:41
ผู้ถือหน่วยลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทนักลงทุนไตรมาส1/2565 
2มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุไตรมาส1/2565 
3มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุไตรมาส1/2565 
4สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่นไตรมาส1/2565 
ผู้ถือครองตราสารหนี้ (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทนักลงทุนมีนาคม/2565 
2มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองมีนาคม/2565 
3มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุมีนาคม/2565 
ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย แยกตามประเภทผู้ซื้อขาย ไตรมาส1/2565 
2มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซือสุทธิ แยกตามประเภทผู้ซื้อขายไตรมาส1/2565 
3มูลค่าซื้อขายสะสม แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส1/2565 
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน แยกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุกันยายน/2564 
2สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นกันยายน/2564 
ปรับปรุงล่าสุด 04 ตุลาคม 2565