สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 20:48
ผู้ถือหน่วยลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 4 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุนไตรมาส4/2566
2มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุนไตรมาส4/2566
3มูลค่าการลงทุน จำแนกตามนโยบายการลงทุนและช่วงอายุผู้ถือหน่วยลงทุนไตรมาส4/2566
4สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดอื่นไตรมาส4/2566
ผู้ถือครองตราสารหนี้ (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามประเภทผู้ถือครองตราสารหนี้กันยายน/2566
2มูลค่าและจำนวน จำแนกตามประเภทการถือครองตราสารหนี้กันยายน/2566
3มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน จำแนกตามช่วงอายุผู้ถือครองตราสารหนี้กันยายน/2566
ผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1จำนวนบัญชีที่มีการซื้อขาย แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2566
2มูลค่าการซื้อขายและมูลค่าการซือสุทธิ แยกตามประเภทผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2566
3มูลค่าซื้อขายสะสม แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลไตรมาส4/2566
การถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน (จำนวนรายการที่พบ 2 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1มูลค่าและจำนวนผู้ลงทุน แยกตามประเภทสินทรัพย์และช่วงอายุมกราคม/2565
2สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นมกราคม/2565
ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567