สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 03 ธันวาคม 2566 02:35
การดำเนินการของสำนักงาน (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน2565
2การแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข2565
3การดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน2565
4การดำเนินการกับผู้สอบบัญชี2565
5ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน2565
6จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิด2565
ปรับปรุงล่าสุด 02 ธันวาคม 2566