สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567 22:03
การดำเนินการของสำนักงาน (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน2566
2การแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข2566
3การดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน2566
4การดำเนินการกับผู้สอบบัญชี2566
5ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน2566
6จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิด2566
ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567