สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 16:07
การดำเนินการของสำนักงาน (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน2561 
2การแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข2561 
3การดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน2561 
4การดำเนินการกับผู้สอบบัญชี2561 
5ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน2561 
6จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิดในปี 25612561 
ปรับปรุงล่าสุด 12 ธันวาคม 2562