สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กันยายน 2565 22:39
การดำเนินการของสำนักงาน (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน2564 
2การแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข2564 
3การดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน2564 
4การดำเนินการกับผู้สอบบัญชี2564 
5ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน2564 
6จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิด2564 
ปรับปรุงล่าสุด 26 กันยายน 2565