สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 16 มกราคม 2565 18:07
การดำเนินการของสำนักงาน (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน2563 
2การแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข2563 
3การดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน2563 
4การดำเนินการกับผู้สอบบัญชี2563 
5ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน2563 
6จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิด2563 
ปรับปรุงล่าสุด 15 มกราคม 2565