สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 08 กรกฎาคม 2563 15:57
การดำเนินการของสำนักงาน (จำนวนรายการที่พบ 6 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1การดำเนินการกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน2562 
2การแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขงบการเงิน แยกตามประเด็นที่แจ้งให้แก้ไข2562 
3การดำเนินการกับงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน2562 
4การดำเนินการกับผู้สอบบัญชี2562 
5ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน2562 
6จำนวนกรณีตรวจสอบแยกตามประเภทความผิด2562 
ปรับปรุงล่าสุด 07 กรกฎาคม 2563