สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 28 มกราคม 2565 18:16
สถิติสำคัญ (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2563 
2มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2563 
3สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ2563 
4มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2563 
5สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้2563 
6สถิติสำคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2563 
7จำนวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2563 
ปรับปรุงล่าสุด 27 มกราคม 2565