สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 04 ธันวาคม 2563 21:05
สถิติสำคัญ (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2562 
2มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2562 
3สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ2562 
4มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2562 
5สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้2562 
6สถิติสำคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2562 
7จำนวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2562 
ปรับปรุงล่าสุด 03 ธันวาคม 2563