สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 14:36
สถิติสำคัญ (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2561 
2มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2561 
3สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ2561 
4มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2561 
5สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้2561 
6สถิติสำคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2561 
7จำนวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2561 
ปรับปรุงล่าสุด 12 ธันวาคม 2562