สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 01 มิถุนายน 2566 13:40
สถิติสำคัญ (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2565
2มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2565
3สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ2565
4มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2565
5สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้2565
6สถิติสำคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2565
7จำนวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2565
ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566