สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 27 กันยายน 2565 20:52
สถิติสำคัญ (จำนวนรายการที่พบ 7 รายการ)
ลำดับชื่อรายงานไฟล์ข้อมูลงวดคำอธิบาย
1สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2564 
2มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2564 
3สถิติสำคัญตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ2564 
4มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2564 
5สถิติสำคัญตลาดตราสารหนี้2564 
6สถิติสำคัญตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า2564 
7จำนวนสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำแนกตามประเภทผู้ลงทุน2564 
ปรับปรุงล่าสุด 26 กันยายน 2565