สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TH | EN


ชื่อย่อ
ชื่อ
เว็บไซต์
คริปโท
เคอร์เรนซี
โทเคนดิจิทัล
Company Abbreviation
Company Name
Website
Crypto
Token
WAANX บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด waanx.com

GULF BINANCE บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด binance.th/th

TDX บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด set.or.th/th/tdx/about

INVX บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด innovestx.co.th/about-us/company-profile

Z.COMEX บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ex.z.com

UPBIT บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด th.upbit.com

ZIPMEX บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด zipmex.com

ERX บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด erx.io/

BITKUB บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด bitkub.com

ORBIX TRADE บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด orbixtrade.com/

หมายเหตุ : คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)
Thai ข่าว ก.ล.ต. (sec.or.th)


ชื่อย่อ
ชื่อ
เว็บไซต์
คริปโท
เคอร์เรนซี
โทเคนดิจิทัล
Company Abbreviation
Company Name
Website
Crypto
Token
FDA บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด finansiada.com/th/home

WAANX บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด waanx.com

MAXBIT บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำกัด maxbit.com

GULF BINANCE บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด binance.th/th

INVX บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด innovestx.co.th/about-us/company-profile

XSPRING บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด xspringdigital.com

ZIPMEX บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด zipmex.com

Z.COMEX บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ex.z.com

UPBIT บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด th.upbit.com

KULAP บริษัท ซาโตชิ จำกัด kulap.io

BITAZZA บริษัท บิทาซซ่า จำกัด bitazza.com/

COINS TH บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด coins.co.th

หมายเหตุ : คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)
Thai ข่าว ก.ล.ต. (sec.or.th)


ชื่อย่อ
ชื่อ
เว็บไซต์
คริปโท
เคอร์เรนซี
โทเคนดิจิทัล
Company Abbreviation
Company Name
Website
Crypto
Token


ชื่อย่อ
ชื่อ
เว็บไซต์
คริปโท
เคอร์เรนซี
โทเคนดิจิทัล
Company Abbreviation
Company Name
Website
Crypto
Token
ORBIX INVEST บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด
(ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ)

(ยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ)
MERKLE บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด merkle.capitalชื่อย่อ
ชื่อ
เว็บไซต์
คริปโท
เคอร์เรนซี
โทเคนดิจิทัล
Company Abbreviation
Company Name
Website
Crypto
Token


ชื่อย่อ
ชื่อ
เว็บไซต์
Company Abbreviation
Company Name
Website